Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Değerli Çalışan Adayı/Stajyer Adayı,

İlginiz için teşekkür ederiz. Gün+Partners Avukatlık Bürosu ve Gün Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Gün”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Tarafımıza ileteceğiniz/iletmiş olduğunuz iş başvurusu/staj başvurusu kapsamında işlenecek kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu olarak sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmek isteriz

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni, ad-soyad, doğum tarihi/ yeri, medeni durum gibi kimlik bilgileri, ikamet adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz ve iş deneyiminiz, özgeçmişinizde bulunması halinde referans bilgileriniz dâhil iş başvurunuz kapsamında tarafımıza ileteceğiniz/ilettiğiniz her türlü kişisel veriler (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ve özgeçmişinizde bulunması halinde sağlık bilgileriniz, dernek veya vakıf üyeliklerine ilişkin verileriniz gibi iş başvurusu kapsamında tarafımıza ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizin (bundan sonra “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak adlandırılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

(Gün tarafınızdan bilerek Özel Nitelikli Kişisel Veri toplamamakla birlikte söz konusu verilerin özgeçmişinizde bulunması halinde bunları işlemesi söz konusu olabilecektir.)

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kişisel Verileriniz, gerekli olduğu ölçüde aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda:

  • Yapmış olduğunuz iş/staj başvurusunu değerlendirmek, sizinle mülakat görüşmeleri düzenlemek amacı ile meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile Kanun madde 5/2 (f) uyarınca,
  • Yapılan değerlendirmeler ve/veya mülakatlar sonucu işe/staja uygun görülmeniz halinde işe alım/staj kabul işlemlerini gerçekleştirmek, bu kapsamda sizinle iletişime geçmek ve iş/stajınızla ilgili diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla  Kanun madde 5/2 (c) uyarınca tarafınız ile Gün arasında bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebiyle ve,
  • Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, Gün tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için yetkinlik ve becerilerinizin uygun olup olmadığını belirleyebilmek ve potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla ölçülü ve amaca uygun olmak kaydı ile Kanun m. 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebiyle

açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenecektir.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel Verilerinizin Gün’ü etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede Kişisel Verileriniz, Gün’ün hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve Gün’ün haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ise, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Gün’e ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yurtiçinde yerleşik hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir. Kişisel Verileriniz ayrıca referans olarak göstermeniz halinde geçmişteki işverenleriniz ya da diğer ilgili kişiler ile iş başvurunuzun değerlendirilmesi ya da bilgilerin teyit edilmesi amacı ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (örneğin web sitemiz üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve bu yolla ilettiğiniz özgeçmişiniz, e-posta ile yapmış olduğunuz başvuru sırasında gönderdiğiniz özgeçmişiniz ve/veya akabinde tarafınızla yapılacak görüşmeler sırasında vereceğiniz bilgiler) aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki Kanun m. 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Gün olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Gün+Partners Avukatlık Bürosu      

Gün Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No.17 Zincirlikuyu/İstanbul

Tel: 0 (212) 354 00 00

Faks:  0 (212) 274 20 95

E-mail:  kvkk@gun-ip.com